Lumos Karavan Araç Kiralama Sözleşmesi​

İşbu Sözleşme LUMOS KARAVAN KİRALAMA / İDİL SARI (Bundan böyle “MALİK” olarak anılacaktır) ile …………………………………(adres buraya)……………………………………………………………………………… adresinde yerleşik …………(TC Numarası buraya)…………… TC Kimlik Numaralı ………(isim buraya)….. (bundan böyle “KİRACI” olarak anılacaktır) arasında hazırlanarak imza edilmiş olup, aşağıdaki 9 maddeden ve 3 sayfadan oluşan bu sözleşme Araç Teslim Formu ile ayrılmaz bir bütündür. Bu sözleşme her türlü sözlü beyan ve taahhütlerden, reklam ve broşürden öncelikli olarak uygulanır ve esas alınır. İşbu sözleşme uyarınca, MALİK özel amaçlı motorkaravan vasıflı ……….(plaka buraya)…………. plakalı aracı, .(tarih buraya)../../…. (saat: 09:00) tarihinden başlayarak .(tarih buraya)../../…. (saat: 16:00) tarihinde sona eren bir dönem için KİRACI’ya kiralamayı kabul etmektedir. KİRACI, Sözleşmenin ön ve arka sayfasında belirtilen şartları okuyup kabul etmiştir.

KİRACI, MALİK olarak anılan gerçek kişilerin kendisine karşı müteselsil alacaklı sıfatıyla birlikte veya ayrı ayrı yasal işlem başlatabileceğini ve tahsilata yetkili olduklarını kabul eder.

  1. KİRACI rezervasyon bedelini (avans) en az 20 gün kala tam kira bedelinin %25 olacak (miktar buraya….. TL) şekilde yapmıştır. Tam kira (miktar buraya…. TL) ödemesini en geç kiralama süresinin başlangıcında nakit veya banka transferi ile yapacaktır. Araç KİRACI’da iken doğacak kazalardan dolayı aracın tamirde kaldığı günler için, emniyet tarafından aracın bağlandığı ve/ya MALİK’e iadesi gereken tarihte iadenin gerçekleşmediği her geciken gün için, iadeye kadar günlük kira bedeli tutarında bir cezai şartı ödemekle yükümlüdür. KİRACI aracı belirlenen süreden önce teslim ederse ücret iadesi talep edemez. KİRACI anlaşmaya varılan kiralama süresinin başlamasına en az 15 gün kala rezervasyonu iptal ederse, ödediği rezervasyon bedeli (avans) iade edilir. Kiralama süresinin başlamasına 15 günden az zaman kala yapılan iptallerde ödenen rezervasyon bedeli (avans) irat kabul edilir ve iade edilmez. KİRACI, rezervasyon yaptırdığı araç ile ilgili olarak kiralama tarihinde yapacağı değişiklikleri ilk kira başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar MALİK’e bildirmek ile yükümlüdür. Aksi durumda rezervasyon iptali süreci uygulanır. Kiralama tarihi, MALİK’e uygun olan başka bir tarih ile uygunluk durumu gözetilerek değiştirilebilir.
  2. KİRACI tarafından teslim alınan araç KİRACI tarafından trafik kurallarına uygun olarak kullanılacak ve her türlü kullanım riski ve sorumluluğu “Araç İşleten” ve KİRACI sıfatıyla KİRACI’ya ait olacaktır. KİRACI kira suresi içinde, araç içindeki ekipmanları teknik koşullara uygun bir şekilde kullanmakla, aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aracın özensiz, yıpratılarak ya da hor kullanılmasından kaynaklı zararlar KİRACI tarafından tazmin edilecektir.
  3. Kiralamanın başlangıcında KİRACI güvenlik teminatı (depozit) 4.000 TL (dörtbin)’yi nakit veya banka transferi ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralamadan 15 gün sonra aracın eksiksiz ve hasarsız zamanında dönmesi durumunda teminat kesintisiz olarak, tahsil edildiği yöntemle, iade edilir. Aksi durumda, bu sözleşmenin maddeleri gereğince karşılanması gereken zararlar ve tazminler güvenlik teminatından kesilir ve kalan tutar KİRACI’ya iade edilir. Güvenlik teminatı yetersiz kalırsa teminatı aşan ve sigorta kapsamına girmeyen kısmı KİRACI ödemekle mükelleftir. KİRACI, MALİK’in sigorta teminatlarının yeterliliği veya sigorta yaptıracağı konusunda kendisine hiçbir açık veya örtülü taahhüdü olmadığını da kabul etmiştir.
  4. Sözleşmede adı geçen sürücünün/sürücülerin sözleşme imzalandığı gün 25 yaşını doldurmuş ve 70 yaşını aşmamış olması ve en az bir yıllık yerli ya da uluslararası geçerliliği haiz ehliyetini ibraz etmesi gerekmektedir. KİRACI, sözleşmede adı geçmesine rağmen araç sürmesine yasal veya fiziksel olarak engel bulunan bir sürücü tarafından aracın kullanılmayacağını ve araç her kim tarafından kullanılırsa kullanılsın aracın işletilmesinden doğan sorumlulukta MALİK’e karşı o kişiyle birlikte müteselsilen sorumlu olacağını peşinen beyan ve taahhüt eder.
  5. KİRACI aracı alkol ve/ya uyuşturucu etkisinde kullanmayacağını, araç ile geçerli olan tüm kanunlar ve yasalarca taşınması yasak olan nesne ve canlıların taşınmayacağını, aracı kanun dışı işlerde kullanmayacağını, aracı trafiğe kapalı yollarda, aracın kullanım amacına aykırı (yarış, dayanıklılık testi, başka bir aracı veya nesneyi itme-çekme, para karşılığı yolcu ve mal taşıma, istihap haddini aşan yük ve yolcu taşıma vs.) bir şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  6. Yakıt ücreti KİRACI ya aittir. KİRACI dolu teslim aldığı yakıt deposunu dolu olarak teslim edecektir. Her türlü otoban, köprü geçiş ücretleri, park ücretleri ile kiralama dönemindeki trafik ve belediye cezaları tüm faiziyle ve diğer ferileriyle birlikte KİRACI tarafından ödenecektir. KİRACI’nın itiraz hakkını iddia etmesi, MALİK’e bu tutarları tazmin etmemesi için geçerli neden değildir.
  7. Araç KİRACI’ya teslim edilmeden önce, aracın bilgilerini, durumunu (gözle görülen çizik, vuruk vs.), yakıt seviyesini, kilometresini belirten Araç Teslim ve Ekspertiz Formu düzenlenecektir. KİRACI aracı kiralama süresi sonunda teslim aldığı şekilde, tüm evrak, anahtar, donanım ve ekipmanlarıyla eksiksiz, yakıt miktarı teslimde kayda geçirilenden az olmayacak şekilde ve atık tankları boşaltılmış olarak iade etmekle mükelleftir. Aksi durumda KİRACI, kayıp ve hasarları tazmin edeceğini ve atık tankları boşaltılmadan aracın iade edilmesi durumunda 200 TL (yüz) ek tazminat ödeyeceğini kabul eder.
  8. Kiralama süresi uzatma talepleri en geç iki gün önceden mutlaka telefon, SMS veya e-mail yolu ile MALİK’e bildirilecektir. Araç başka müşteriye rezervasyonlu ise veya uzatma talebini kabul etmemekte MALİK’in başka haklı nedeni varsa uzatma yapılmayacaktır. Uzatma talebine MALİK tarafından telefon, SMS veya e-mail ile açık bir olumlu cevap verilmemesi halinde uzatma reddedilmiş sayılacaktır. Zamanında iade edilmeyen araç bakımından, KİRACI aleyhine güveni kötüye kullanmak suçundan ceza şikayeti dahil gerekli her türlü kanuni işlem başlatılacaktır.
  9. Kaza, hasar ve araç yitirme (çalınma, gasp, güveni kötüye kullanma vs) durumu derhal MALİK’e bildirilmelidir. KİRACI doğru doldurulmuş kaza tutanağını, polis/jandarma raporlarını, emniyetteki ifadesini, kazaya karışan taraf veya tarafların ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi örneklerini ve kazayı gösteren detaylı fotoları olaydan sonra en geç 2 gün içinde MALİK’e temin etmekle yükümlüdür. Belge eksikliği veya geçersizliği nedeniyle kazaya karışan kusurlu tarafın sigortasından hasar bedelinin tazmin edilememesi durumunda veya edilemediği oranda KİRACI zararları tazmin etmekle yükümlüdür. KİRACI’ya teslimden sonra herhangi bir sebeple araçta meydana gelen zararların kısmen veya tamamen sigorta tarafından karşılanmaması durumunda karşılanmayan her türlü zarar KİRACI tarafından ödenir. KİRACI araç ile MALİK tarafından gidilmesine izin verilmeyen, MALİK tarafından gidilmesine izin verilmiş olsa dahi yoğun kar yağışı, çığ, sel ve bunun gibi doğal afet veya riski ilanı ilgili kurumlarca, alenen yapılmış olan bölgelere; ayaklanma, çatışma ve bunun gibi sosyal olayların yaşandığı alenen bilinen ve/veya olağan üstü hal ilan edilmiş bölgelere gitmeyeceğini, gitmesi durumunda aracın sigorta teminatı dışında kalacağını ve bu durumda araçta doğabilecek hasar ve zararların tamamını ve aracın çalıştırılamadığı süreçte oluşan zararlar da dahil olmak üzere karşılayacağını kabul ve beyan eder. Kaza sebebiyle 3. Şahıslara veya kamuya verilecek her türlü maddi-manevi zararların ‘’Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası’’ teminatı üzerinde kalanlarından veya kapsamı dışında kalması durumunda tamamından KİRACI sorumludur. KİRACI’nın sebebiyet verdiği her türlü kaza ve zararlar neticesinde MALİK aleyhine açılabilecek davalarda gerekebilecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülükleri KİRACI yerine getirecek, gerektiğinde üçüncü şahıslara karşı sahip olunan tazminat haklarının takibi için MALİK’e vekalet/temlik verecektir. Araç yitimi durumunda KİRACI, emniyet güçlerince düzenlenmiş tutanaklarla gerekli başvuruları yaptığını ispatlamalı ve ceza şikayetlerini yapmış olmalıdır. Her türlü yitim, ağır hasar veya pert durumunda, sigorta koruması olsun olmasın, KİRACI, MALİK tarafından tahsilatta tekerrür yapılmaması kaydıyla, araç bedelini MALİK’e tazmin edecektir. Lastik, tampon, cam ve karavan içi donanım hasarları ve araç içinde çaldırılan her türlü eşya sigorta teminatı dışındadır. Sigorta teminatı kapsamında ise kaza durumunda 4.000 TL (dörtbin) ye kadar olan zararı KİRACI karşılar. Bu tutarı aşan durumlarda şartları varsa sigorta devreye sokulur. Ancak bu, MALİK tarafından sigorta yaptırılacağı ya da yaptırılan sigortanın tüm zararlar için yeterli teminat sağlayacağı anlamında yorumlanamaz.

İş bu sözleşme 9 maddeden ve 3 sayfadan ibarettir. Sözleşme tek nüsha olup taraflarca okunup …..(tarih buraya)……..tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orijinal nüsha geçerlidir. KİRACI, yukarıda yazılı adresinin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliği durumunda yukarıdaki adresine yapılacak tebligatın bila tebliğ dönse bile geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğuracağını kabul eder. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türkiye hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul ve beyan eder.

KİRACI

MALİK

KARAVAN KİRALA